SORULAR ve CEVAPLAR

SORULAR ve CEVAPLAR

SORU BAŞLIKLARI

Marka nedir ?
Marka tescil başvurusu yapmak zorunlumudur ?
Ortak marka nedir ?
Garanti markası nedir ?
Resmi marka gazetesi nedir ?
Markaların sicile kayıt edilmesi nedir ?
Marka tescilinden önce markanın ön araştırması niçin yapılır ?
Marka tescil başvuru süreci nasıldır ?
Marka Tescil başvurusunda yer alması gereken bilgiler nelerdir ?
Marka tescil başvurusunda rüçhan hakkı nedir ?
Marka tescil başvurusu için rüçhan hakkından Türkiye’de nasıl yararlanılır ?
Yurtdışı marka tescil başvurusunda rüçhan hakkından Türkiye’deki marka tescil başvurusuna dayanarak yararlanabilir miyiz ?Teknik yönetmelik nedir ?
Marka tescil başvurusunda sınıflandırma nedir ?
Marka tescil başvurusu nasıl yapılır ?
Marka tescil süreci nasıldır?
Marka tescil Başvurusunda şekli inceleme nedir ?
Marka tescil başvurusunda inceleme aşaması nedir ?
Hangi nedenlerle Marka Tescil Başvurusu ret edilir ?
Marka tescil başvurusu için verilen ret kararına itiraz nedir ?
Yayına itiraz nedir ?
Hangi itiraz hallerinde markaların tescil edilmesini mümkün değildir ?
Üçüncü kişi görüşü nedir ?
Markanın tescil edilmesi ?
Marka Tescil Başvurusunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandırılması nedir ?
Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi nedir ?
Marka Tescil Başvurumun durumunu nasıl takip edebilirim ?
Marka Tescil Koruma Süresi ne kadardır ve Tescilin Yenilenmesi nedir ?
Marka Tescilinin Sağladığı Haklar nelerdir ?
Markanın Tescilinin sağladığı haklar ne zaman hüküm ifade eder ?
Marka Tescili kabul edilen markanın kullanılmaması durumunda marka iptal olur ?
Marka hakkının ihlali nedir ? Hangi fiiller marka hakkına tecavüz sayılmaktadır ?
Markanın hükümsüzlüğü nedir ? Hangi hallerde tescilli marka hükümsüz olur ?
Marka hakkı nasıl sona erer ?
Marka hakkından vazgeç me nedir ?
Marka Tescilinden doğan haklarla ilgili hukuki işlemler nelerdir ?
Marka Tescilinde Lisans (kullanım hakkı) verilebilir mi ?
Marka Tescilinde Mülkiyet Değişiklikleri yapılabilir mi, nelerdir ?
Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak Haciz edilebilir mi?
Marka işletmeden bağımsız olarak Rehin edilebilir mi ?
Marka teminat olarak gösterilebilir mi ?
Türk Patent Enstitüsünde sicile kaydedilecek diğer işlemler nelerdir ?
Marka Başvuru veya marka tescil sahibi, belirlenen ücretler karşılığında Enstitü’den hangi belgeleri talep edebilmektedir ? Uluslararası marka tescil başvurusu nedir ? Nasıl başvuru yapılır ?
Uluslararası marka tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsüne yapılabilir mi?
Uluslararası marka tescil başvurusunda Madrid Siteminin avantajları nelerdir ?
Türk Patent Enstitüsüne yapılan Uluslararası marka tescil başvurusunda Türkiye de marka tescili istenir mi?
Uluslararası marka tescil başvurusunda Menşe Ofis olarak TPE’nin Görevleri nelerdir ?
Avrupa Birliği Markası (European Union Trade Mark - EUTM) ne demektir ?

CEVAPLAR

Marka nedir ?
Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifadeedilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak tanımlanmaktadır.

Marka tescil başvurusu yapmak zorunlu mudur ?
Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil, marka üzerindeki hakları ispatlayan vemarka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. Tescilli marka, sahibine daha geniş bir koruma sağladığından faaliyette bulunulan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir.Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer bir marka ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü bir koruma sağlayacaktır.

Ortak marka nedir ?
Ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Garanti markası nedir ?
Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Resmi marka bülteni nedir ?
Marka tescil başvurularının ve marka tescil başvurularına ilişkin bilgilerin yayınlandığı bültendir.

Resmi marka gazetesi nedir ?
Sicile kaydedilen markaların yayımlandığı gazetedir.

Markaların sicile kayıt edilmesi nedir ?

Kayıt ortamının türündeki ayrıcalığa bakılmaksızın, markalara ilişkin tüm tescil bilgilerinin ve tescil olunan marka ile ilgili olarak sonradan meydana gelen bütün değişikliklerin kayıt edildiği sicildir.

Marka tescilinden önce markanın ön araştırması niçin yapılır ?
Marka tescil başvurusu öncesi, tescili istenen ibarelerin başkası adına tescile ya da başvuruya konu olup olmadığına ilişkin ön araştırma yapılması mümkündür.

Marka tescil başvuru süreci nasıldır ?
Marka Tescil başvurusunda bulunabilecek kişiler ;
• Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde ikametgâhı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
• Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler, Türkiye’de marka tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca marka korumasından aynı şekilde yararlanabilmektedir.

Marka Tescil başvurusunda yer alması gereken bilgiler nelerdir ?
Marka tescil başvurusunu gerçekleştirmek üzere, aşağıda sayılan bilgilerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise adı-soyadı, T.C. uyruklu olması durumunda T.C. kimlik numarası,
• Tüzel kişi ise ticaret unvanı, T.C. tabiiyetinde ise vergi kimlik numarası bilgilerini içerir kimlik bilgileri ile başvuru sahibinin adresi ve diğer iletişim bilgileri, • Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler,
• Markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneği,
• Marka isminde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı,
• Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetin doğru ve açık biçimde tarifi.
• Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza sirküleri fotokopisi,

Marka tescil başvurusunda rüçhan hakkı nedir ?
Paris Sözleşmesine dâhil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgâhı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı marka için tescil belgesi almak üzere Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir. Ayrıca, marka tescil başvurusundaki markanın kullanılacağı malları veya hizmetleri Türkiye'de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler de, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye'de marka tescil ettirmek için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.

Marka tescil başvurusu için rüçhan hakkından Türkiye’de nasıl yararlanılır ?
Marka tescil başvurusunda Rüçhan hakkından yararlanabilecek gerçek veya tüzel kişiler, başka ülkelerde marka tescil başvurusu yaptıklarını veya mal veya hizmetlerini resmi sergilerde gösterime sunduklarını süresi içerisinde belgelemeleri koşuluyla Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanırlar. Marka tescil başvurusunda Rüçhan hakkından yararlanabilmek için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.
• Yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
• İlgili ücretin ödendiğini gösterir bilgi. Söz konusu belgelerin 3 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulmaması halinde başvuru rüçhan hakkından yararlanamamaktadır.

Yurtdışı marka tescil başvurusunda rüçhan hakkından Türkiye’deki marka tescil başvurusuna dayanarak yararlanabilir miyiz ? Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış marka tescil başvurusuna dayanarak yurtdışında rüçhan hakkından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine talep edilmesi ve düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Enstitüye sunulması koşuluyla Rüçhan Hakkı Belgesi verilmektedir.

Teknik yönetmelik nedir ?
Garanti ve ortak marka tescili için teknik yönetmeliğin Türk Patent Enstitüsüne iletilmesi zorunlu olan belgedir. Teknik yönetmelik,marka tescil başvuru sahibi veya sahipleri gerçek kişi ise kimlik bilgilerinin, tüzel kişi ise ticaret unvanlarının, adreslerinin, başvuruya ilişkin tek bir yazışma adresinin, marka örneğinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının, markanın kullanım usullerinin açıklandığı belgedir. Garanti marka tescil başvurusu teknik yönetmeliğinde; markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerinin, markayı kullanmaya yetkili kişilerin, markayı kullanma hakkının ne şekilde elde edileceğinin, markanın kullanma hakkının verilmesinden sonra denetimlerin kim tarafından, nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların; ortak marka teknik yönetmeliğinde de ortak markayı kullanmaya yetkili olan işletmelerin, teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi gerekmektedir.

Marka tescil başvurusunda sınıflandırma nedir ?
Marka tescil başvurusu yapılan markanın kullanılacağı mallar ve hizmetler, Nice Anlaşmasında belirlenen uluslar arası sınıflandırmaya ilişkin esaslara göre sınıflandırılmaktadır. Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin, sınıflara ayrılmış olarak ve sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekmektedir. Söz konusu listeye göre, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır. Marka tescil başvurusu, faaliyette bulunulacak sektörlere ilişkin alt sınıflar gözetilerek yapılmalıdır. Marka tescil başvuru dilekçesinde, tescili talep edilen mallar veya hizmetlerin genel tabir kullanılmadan yazılması gerekmektedir. Mal veya hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise, genel tabirlerin açıklanarak Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulması için 2 aylık süre verilmektedir. Bu süre içerisinde açıklamanın Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulmaması halinde açıklanması talep edilen genel tabirleri listeden çıkartılmaktadır.

Marka tescil başvurusu nasıl yapılır ?
Marka tescil başvurusu BAL PATENT olarak adınıza ilgili KHK’de ve Yönetmelik’te belirtilen hususlara uygun olarak, eksiksiz hazırlanan marka tescil başvurular ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikası itibariyle işleme alınarak yapılmaktadır.

Marka tescil süreci nasıldır?
Markanın başvurusunun tescil süreci, şekli inceleme, marka başvurusunun KHK 7 nci madde çerçevesinde değerlendirilmesi, karara ve yayına itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi ile başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Marka tescil Başvurusunda şekli inceleme nedir ? Marka tescil başvurusu yapılan markanın KHK hükümlerine uygun bir şekilde tescilinden bahsedebilmek için Türk Patent ve Marka Kurumu'na sunulan marka başvurusunun ilk olarak şekli yönden incelenmesi gerekmektedir. Şekli inceleme aşamasında herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda ise başvuru sahibine eksiklik ve/veya hataları gidermesi için iki aylık süre verilmektedir. Bu süre içerisinde eksikliği tamamlanmayan marka başvuruları yasal mevzuat hükümlerine göre hükümden düşmekte ya da eksiklikle ilgili talepler dikkate alınmadan devam etmektedir.

Marka tescil başvurusunda inceleme aşaması nedir ? ( KHK 7 nci Madde Çerçevesinde Değerlendirme )
Şekli incelemesi tamamlanarak kesinleşen başvuru, tescili istenen mal ve hizmetler de dikkate alınarak mutlak ret nedenleri çerçevesinde uzmanlar tarafından re’sen incelemeye tabi tutulmaktadır. Mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı durumunda marka tescil başvurusu , tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için reddedilmektedir.

Hangi nedenlerle Marka Tescil Başvurusu ret edilir ?
İnceleme sonucunda ortaya çıkan mutlak ret nedenleri ;
a) Bir işletmeye ait mal ve/veya hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayırt edici özelliği bulunmayan, çizimle görüntülenemeyen veya benzer biçimde ifade edilemeyen, baskı yoluyla yayınlanamayan işaretler,
b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yara yan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
e) Malın özgün yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini ve ya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
g) Paris Sözleşmesi 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında sözleşmeye üye devletlere ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri,
h) Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar,
j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar ile
k) Kamu düzenine ve genel ahlâka aykırı markalar.

Marka tescil başvurusu için verilen ret kararına itiraz nedir ?
TPMK tarafından başvurusu yapılan marka için verilen red kararlarına karşı, söz konusu karardan zarar görenler tarafından kararın bildirilmesinden itibaren iki ay içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilmektedir.Türk Patent ve Marka Kurumunun ilgili dairesi, itirazın haklı olduğuna ve doğruluğuna ikna olursa, kararını düzeltebilmektedir. Ancak, bu durum, alınan kararlarla ilgili işlemlere doğrudan taraf olmayan kişilerin itirazı halinde uygulanmamaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumunun ilgili dairesi yapılan itirazı kabul etmezse, itirazı herhangi bir yorumda bulunmaksızın, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna (YİDK) göndermektedir. Enstitü’nün nihai karar organı olan YİDK’nın itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlarına karşı, kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilmektedir.

Yayına itiraz nedir ?
Başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve KHK 7 nci maddeye göre reddedilmemiş bir marka tescil başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmaktadır. Marka tescil başvurusunun yayınlanmasından sonra, tescil başvurusu yapılmış markanın KHK 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre markanın tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar, ilgili kişiler tarafından marka tescil başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılmaktadır.

Hangi itiraz hallerinde markaların tescil edilmesini mümkün değildir ?
1. Marka tescili yapılmış veya marka tescili için daha önce başvurusu yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez.
a. Tescil için başvurusu yapılan marka, marka tescili yapılmış veya markanın tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal ve/veya hizmetleri kapsıyorsa,
b. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa,
2. Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
3.Marka tescili yapılmamış bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.
a. Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,
b. Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa,
4. Marka, tescil edilmiş veya marka tescili için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, marka tescili yapılmış veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, marka tescili yapılmış veya marka tescili için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.
5. Marka tescil başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.
6. Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.
7. Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

Üçüncü kişi görüşü nedir ?
Marka tescil başvurusunun yayınından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiciler, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlemlere taraf olmadan, 7 nci maddeye göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini sunabilmektedir.

Markanın tescil edilmesi ?
Eksiksiz yapılan veya eksiklikleri giderilen marka tescil başvurusuna ilişkin yasal süreler içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi halinde başvuru tescil edilerek sicile kaydedilmekte ve başvuru sahibine Marka Tescil Belgesi verilmektedir. Tescil edilen markalar iki ayda bir yayımlanan Resmi Marka Gazetesi’nde ilan edilmektedir.

Marka Tescil Başvurusunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandırılması nedir ?
Başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesinden önce yapmış olduğu başvuruyu geri çekmeyi veya mal ve/veya hizmet listesinin sınırlandırılmasını talep etmesi durumlarında, aşağıdaki belgelerin Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulması koşuluyla, başvuru işlemden kaldırılmakta veya mal ve/veya hizmet listesi sınırlandırılmaktadır;
• Geri çekilmek istenen marka tescil başvurusunun numarasını veya mal/hizmet listesinden çıkartılması talep edilen malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep dilekçesi
• Geri çekme veya sınırlandırma yetkilerini kapsayan noter tasdikli vekâletname veya söz konusu vekâletnamenin noter tasdikli örneği,
• Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konususirkülerin noter tasdikli örneği,
• Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneğinin Türk Patent Enstitüsüne sunulması gerekmektedir.

Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi nedir ?
Bir marka tescil başvurusu, talep üzerine, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuru tescil edilene kadar iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilmektedir. Tescilli markaların bölünmesi mümkün değildir.

Marka Tescil Başvurumun durumunu nasıl takip edebilirim ?
Marka tescil başvurunuzun durumunu, http://www.tpe.gov.tr. adresinden yada adınıza başvurusunu yapan vekil yardımıyla yapabilirsiniz.

Marka Tescil Koruma Süresi ne kadardır ve Tescilin Yenilenmesi nedir ?
Marka tescili koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemlerle marka tescili yenilenmesi halinde uzatılabilmektedir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır.

Marka Tescilinin Sağladığı Haklar nelerdir ?
Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka tescili, sahibine, markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkını vermektedir.
Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini görevli ve yetkili mahkemeden talep edebilmektedir:
• Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,
• Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dâhil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması,
• Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılmasının önlenmesi için marka sahibi görevli ve yetkili mahkemeden talep edebilmektedir: Ayrıca, aşağıda belirtilen durumlarda yasaklanabilmektedir:
• İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması,
• İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması,
• İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması,
• İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması,
• İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.

Markanın Tescilinin sağladığı haklar ne zaman hüküm ifade eder ?
Marka tescilinin sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir. Marka tescil başvurusunun Bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir.

Marka Tescili kabul edilen markanın kullanılmaması durumunda marka iptal olur mu ?
Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi yetkili mahkemeler tarafından iptal gerekçesi olarak kabul edilmektedir. Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilmektedir.
• Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
• Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
• Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
• Markayı taşıyan malın ithalatı. Dolayısıyla, marka tescil başvuruları sadece üretilmesi ya da sunumu planlanan mal vehizmetler belirtilerek yapılmalıdır. Markaların kullanılması düşünülmeyen mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde tescili tescil maliyetlerini artırdığı gibi markanın iptali riskini de beraberinde getirmektedir.

Marka hakkının ihlali nedir ? Hangi fiiller marka hakkına tecavüz sayılmaktadır ?
Markanın başkaları tarafından haksız kullanımı ve marka hakkının ihlali durumunda marka sahibinin bu tür haksız kullanımları takip ederek yetkili mahkemelerde dava açmak suretiyle tescilli markadan kaynaklanan haklarına yapılacak ihlalleri önlemesi gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılmaktadır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı KHK 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak,
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,
c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak,
d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Markanın hükümsüzlüğü nedir ? Hangi hallerde tescilli marka hükümsüz olur ?
Tescilli bir markanın hükümsüzlüğü, sadece ilgili mahkeme tarafından, zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlarca istenebilmektedir. Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına karar verilmektedir:
a) 7 nci maddede sayılan haller (Ancak, 7 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen anınmışmarkalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir
b) 8 inci maddede sayılan haller (Ancak, 8 inci maddenin son fıkrası çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz),
c) Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş ise,
d) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise,
e) Ortak veya garanti markasının teknik yönetmeliğe aykırı olarak kullanımı. Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin ise, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilmektedir.

Marka hakkı nasıl sona erer ?
Marka hakkı, aşağıda sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sona ermektedir. • Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi,
• Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi. Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade etmektedir.

Marka hakkından vazgeçme nedir ?
Marka sahibi aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması koşuluyla marka hakkından veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçebilmektedir:

Marka Tescilinden doğan haklarla ilgili hukuki işlemler nelerdir ?
Marka tescili yapılan bir markanın lisans, devir, miras yolu ile intikal, rehin, haciz, ihtiyati tedbir işlemlerine konu edilmesi mümkündür. Ayrıca devir, lisans, intikal, haciz, rehin ve marka sahibi hakkındaki değişiklikler ile ilgili hukuki işlemler marka başvurularına da uygulanabilmektedir.

Marka Tescilinde Lisans (kullanım hakkı) verilebilir mi ?
Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilmektedir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilmektedir. İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans verememekte ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamamaktadır. İnhisari olmayan lisans durumunda ise, lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verilebilmektedir.

Marka Tescilinde Mülkiyet Değişiklikleri yapılabilir mi, nelerdir ?
a) Devir ; Marka, tescil edilen veya başvuruda bulunulan mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilmektedir. Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde devir işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılmamaktadır.
b) Miras Yolu İle İntikal ; Tescilli bir marka miras yolu ile intikal edebilmektedir.
c) Şirketlerin Birleşmesi/Bölünmesi ; Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda markanın mülkiyetinde meydana gelecek değişikliklerin Türk Patent Enstitüsünde Sicile kaydedilebilmesi zorunludur.
d) Cebr-i icra ; Markanın cebri icra yoluyla satılması halinde mülkiyet değişikliğinin Türk Patent ve Marka Kurumunda sicile kaydedilmesi zorunludur. Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak Haciz edilebilir mi? Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak, haciz edilebilmektedir. Haciz sicile kayıt edilerek, yayınlanmaktadır. KHK’da öngörülen türde dava açan veya açacak olan kişiler, dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde Türkiye'de kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilmektedir.

Marka işletmeden bağımsız olarak Rehin edilebilir mi ? Teminat olarak gösterilebilir mi ?
Marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilmekte, teminat olarak gösterilebilmektedir.Rehin ve teminat işlemleri taraflardan birinin talebi üzerine sicile kayıt edilerek,yayınlanmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumun da sicile kaydedilecek diğer işlemler nelerdir ?
Unvan ve Nev’i Değişikliği ; Bir marka sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişik Sicile kaydedilmesi gerekir. Unvan veya nev’i değişikliğinin Sicil kaydı tek ücret alınmak suretiyle marka sahibi adına kayıtlı tüm marka tescil başvuruları ve markalarına uygulanmaktadır.
Adres Değişikliği ; Bir marka sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi gerekmektedir.

Marka başvuru veya marka tescil sahibi, belirlenen ücretler karşılığında Türk Patent ve Marka Kurumun’dan hangi belgeleri talep edebilmektedir ?
Marka Başvuru veya marka tescil sahibi, belirlenen ücretler karşılığında Türk Patent ve Marka Kurumun’dan aşağıdaki belgeleri talep edebilmektedir.
• Menşe Memleket Belgesi: Türkiye’de marka tescil başvurusu veya tescilli markası bulunanlara, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinde, markasını tescil ettirmek istediklerinde ilgili ücretin ödendiğini gösterir bilgi ile başvurarak talep etmeleri halinde verilmektedir. Menşe Memleket Belgesi, rüçhan hakkını gösterir belge olarak kullanılabilmektedir.
• Marka Tescil Belgesi Sureti: Tescil belgesi sureti, talep üzerine, verilmektedir.
• Marka Sicili Sureti: Marka sicili alenidir. İstemde bulunan her gerçek veya tüzel kişiye tescilli marka ya ait “sicil sureti” verilmektedir.
• Ön Yazı: Marka tescil başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaç duyulması ve istemde bulunulması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka tescil başvurusu yaptığını belirtir “ön yazı” verilmektedir. Ön yazı başvurunun tescilli olduğu veya tescil edileceği anlamına gelmemektedir.

Uluslararası marka tescil başvurusu nedir ? Nasıl başvuru yapılır ?
Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer markanızın yurtdışında da korunmasını istiyorsanız, koruma talep ettiğiniz ülkelerde de markanızın tescil edilmesi gerekmektedir. Tescili talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuruyapılabileceği gibi, Madrid Sistemi kullanılarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede koruma elde edebilirsiniz.

Uluslararası marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılabilir mi?
Türkiye, 1 Ocak 1999 tarihinde markaların uluslararası tesciline ilişkin Madrid Protokolü’netaraf olmuştur. Bu protokol kapsamında Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet edenler veya Türkiye’de ticari veya sınai bir faaliyette bulunanlar, TPE aracılığıyla Madrid Protokolü’ne taraf olan 97 ülkede uluslararası tescil başvurusunda bulunabilmektedir. Uluslararası marka tescil başvurusunda

Madrid Siteminin avantajları nelerdir ?
• Markaların tek bir başvuru yapılarak, tek bir dil kullanılarak ve tek bir ücretle birden fazla ülkede uluslararası tescilini gerçekleştirmek,
• Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (adres/nev’i/unvan/sahip değişikliği, vekil atama/azletme gibi diğer tasarruf işlemleri) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır. 

Uluslararası marka tescil başvurusunda Türkiye de marka tescili istenir mi?
Madrid Sistemi ile Türk Patent Enstitüsüne yapılan Uluslararası marka tescilinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun bulunması gerekmektedir. Uluslararasımarka tescil başvurusu, söz konusu tescilli markaya ya da marka tescil başvurusuna dayanarak menşe ofis aracılığıyla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Office - WIPO)’ne yapılmaktadır.

Uluslararası marka tescil başvurusunda Menşe Ofis olarak TPE’nin Görevleri nelerdir ?
• Uluslararası marka tescil başvurularını inceleme ve gönderme,
• Sonraki belirleme başvurularını inceleme ve gönderme,
• WIPO tarafından gönderilen uygunsuzluk bildirimlerine ilişkin gelen cevapları iletme ve işlemleri yürütme,
• Beş yıllık bağımlılık süresi boyunca başvuruyu/tescili etkileyen durumları WIPO’ya bildirme (ceasing of effect),
• Uluslararası tescildeki değişiklik taleplerini (adres/nev’i/unvan/sahip değişikliği, vekil atama/azletme gibi diğer tasarruf işlemleri) inceleme ve gönderme.

Avrupa Birliği Markası (European Union Trade Mark - EUTM) ne demektir ?
Avrupa Birliği Markası, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında geçerli olan bir marka türüdür. İnceleme ve tescil sistemleri yeni adı ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi(European Union Intellectual Property Office- EUIPO) tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği Markası başvuruları, doğrudan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne, Birliğe üye ülkelerin marka-patent ofislerine ya da Madrid Protokolü çerçevesinde TPE’ye yapılabilmektedir. Tescil edilen Avrupa Birliği Markası, sahibine bütün üye ülkelerde geçerli eşit haklar sağlamaktadır.

BAL PATENT HABERLER

KAMPANYALAR VE DİĞER HABERLERE BURADA ULAŞIN

2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'na Başvurular Başladı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen ve dereceye girenlere para ödüllerinin verileceği 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nda başvurular alınmaya başlandı.

DEVAMINI OKUYUN
TÜRKPATENT ve ROSPATENT Arasında Hızlandırılmış Patent İncelemesi Mutabakat Zaptı İmzalandı

TÜRKPATENT ve ROSPATENT Arasında Hızlandırılmış Patent İncelemesi Mutabakat Zaptı İmzalandı

DEVAMINI OKUYUN
Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni Yeni Sayısı Yayımlandı

Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba, Çankırı Sarımsaklı Et, Edirne Mis Meyve Sabunu, Konuralp Pirinci Coğrafi İşaret Başvuruları 15 Ocak 2019 tarih ve 45 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlandı

DEVAMINI OKUYUN
Patent Başvurularında Araştırma ve İnceleme Talebi Birlikte Yapılabilecek

Patent Başvurularında Araştırma ve İnceleme Talebi Birlikte Yapılabilecek

DEVAMINI OKUYUN
Malatya Kayısısı AB Tescilli Coğrafi İşaret (10.07.2017)

Malatya Kayısısı AB Tescilli Coğrafi İşaret (10.07.2017)

DEVAMINI OKUYUN
'Hezarfen' 12 Temmuz'da Bursa'da (10.07.2017)

'Hezarfen' 12 Temmuz'da Bursa'da (10.07.2017)

DEVAMINI OKUYUN
Coğrafi İşaretli Ürün Üreticilerinin Ürünü Ürettiklerini Bildirmeleri Gerekiyor (05.07.2017)

Coğrafi İşaretli Ürün Üreticilerinin Ürünü Ürettiklerini Bildirmeleri Gerekiyor (05.07.2017)

DEVAMINI OKUYUN
Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni Yeni Sayısı Yayımlandı (23.06.2017)

Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni Yeni Sayısı Yayımlandı (23.06.2017)

DEVAMINI OKUYUN
Sınai Mülkiyet Kanunu

22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

DEVAMINI OKUYUN
Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni Yeni Sayısı Yayımlandı (15.05.2017)

Maraş Dondurması, Bergama Graniti ve Kahramanmaraş Hartlap Bıçağı coğrafi işaret başvuruları Resmi Bültende yayımlandı.

DEVAMINI OKUYUN